Používáte starou verzi webového prohlížeče. Pro využití veškerých funkcí webu aktualizujte svůj prohlížeč nebo použijte jiný.

vnitřní oznamovací systém

Whistleblowing
office-meeting-2426

OZNAMOVACÍ SYSTÉM (WHISTLEBLOWING)

Společnost Linde Pohony s.r.o., se sídlem Český Krumlov, Tovární 118, PSČ 381 01, IČO: 47252103, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 2174 (dále jen „Společnost“), přijímá oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „Zákon“). Níže naleznete všechny oznamovací kanály spolu s popisem, jak oznámení podat a sledovat.

A. Vnitřní oznamovací systém Společnosti

Kontaktní údaje příslušných osob:

1. Příslušná osoba: Jindřiška Herdová

Telefon: +420 734 430 108

E-mail:

Uvedené kontaktní údaje příslušných osob neslouží pro účely podání oznámení, pouze pro možnost sjednání schůzky za účelem podání osobního oznámení.

S oznámením, které podáte, se mohou seznámit pouze výše uvedené příslušné osoby. Nikdo jiný nemá k oznámením přístup.

Oznamovatelé

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti mohou oznámení podat:

1. zaměstnanci Společnosti,

2. osoby, které pro Společnost vykonávají dobrovolnickou činnost,

3. osoby, které u Společnosti vykonávají odbornou praxi nebo stáž.

Výše uvedené osoby mohou podat oznámení také anonymně, ale ze Zákona není povinností Společnosti se takovými oznámeními zabývat.

Společnost nepřijímá oznámení od jiných, než výše uvedených osob. Vylučuje tedy přijímání oznámení od osob, které pro Společnost nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Oznamovatel je odpovědný za to, že podané oznámení obsahuje pravdivé informace.

Způsoby oznamování

Oznámení můžete učinit:

1. Písemně

Prostřednictvím oznamovacího formuláře dostupného na https://www.nntb.cz/c/luk7sxc4 přes ikonu „Vytvořit oznámení“, výběr kategorie a písemný popis problému.

2. Ústně

Prostřednictvím oznamovacího formuláře dostupného na https://www.nntb.cz/c/luk7sxc4 přes ikonu „Vytvořit oznámení“, výběr kategorie a volbu „Vytvořit hlasový záznam“.

3. Osobně

Nejpozději do 14 dní po domluvě s příslušnou osobou na výše uvedených kontaktech.

Sledování oznámení

Oznámení můžete sledovat na https://www.app.faceup.com/cs/check po zadání unikátního klíče, který získáte po odeslání oznámení.

Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů je Společnost s tím, že zpracování osobních údajů je zajišťováno výhradně prostřednictvím příslušných osob, které jsou povinny vést v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu:

- datum přijetí oznámení,

- jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy,

- shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li jim její totožnost známa,

- datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jejich výsledek.

Příslušné osoby jsou na základě Zákona povinny uchovávat oznámení podaná prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení. Do této evidence a k dokumentům souvisejícím s oznámením a k uchovávaným oznámením mají přístup pouze příslušné osoby.

Příslušné osoby neposkytují nikomu, tedy ani Společnosti, osobní údaje, které při své činnosti shromáždí, a tyto osobní údaje Společnost nezpracovává. Výjimkou je, pokud s předáním osobních údajů udělíte svůj souhlas anebo stanoví-li tak zákon.

Svá práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů uplatňujete ve vztahu k příslušným osobám, vůči nim tak máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a také právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz . Bližší informace ohledně zpracování osobních údajů jsou k dispozici ZDE

B. Centrální oznamovací kanál KION GROUP AG

Společnost vedle vlastního vnitřního oznamovacího systému zřízeného podle Zákona umožňuje podat oznámení také prostřednictvím centrálního oznamovacího kanálu společnosti KION GROUP AG se sídlem Thea-Rasche-Strasse 8, 60549 Frankfurt am Main, Germany, VAT: DE 815429496 (dále jen „KION GROUP“), jíž je Společnost součástí.

Způsoby oznamování

Oznámení můžete učinit:

1. Písemně

Prostřednictvím oznamovacího formuláře dostupného zde https://app.convercent.com/cs-cz/Anonymous/IssueIntake/LandingPage/0beac62f-173b-eb11-a97a-000d3ab9f062 nebo přes e-mailovou adresu .

2. Ústně

Na telefonním čísle 800 701 383.

Sledování oznámení

Oznámení můžete sledovat zde https://app.convercent.com/cs-cz/Anonymous/IssueIntake/LandingPage/0beac62f-173b-eb11-a97a-000d3ab9f062 po zadání přístupového čísla, které získáte po odeslání oznámení, a hesla.

Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů je KION GROUP. Bližší informace ohledně zpracování osobních údajů ze strany KION GROUP jsou k dispozici na webové stránce: https://www.kiongroup.com/en/Service/Privacy-Statement/

C. Externí oznamovací kanál

Oznámení lze podat také Ministerstvu spravedlnosti, a to písemně, ústně nebo osobně a na https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/ . Více podrobností o ochraně oznamovatelů a možnosti podat oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému najdete na https://oznamovatel.justice.cz/ .

Zjistit více zde